Aktualności z ochrony środowiska


 • Ustawa O Odpadach
  Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, która weszła w życie 23 stycznia 2013 roku, zastępując ustawę o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku, wprowadziła szereg istotnych zmian w gospodarce odpadami, w tym m.in.:
  • Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadów lub zezwoleniami na przetwarzanie odpadów, w rozumieniu przepisów nowej ustawy o odpadach (art. 232 ust. 1). Wyżej wymienione zezwolenia wydane na podstawie przepisów starej ustawy straciły ważność z dniem 23 stycznia 2016 r.
  • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów w myśl nowych przepisów są wymagane do wytwarzania odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie (w przypadku odpadów niebezpiecznych) lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie (w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne), wytwarzanych w związku z eksploatacją instalacji. Zapis ten zmienia podejście do wydawania pozwoleń po 23 stycznia 2013 r., stąd bardzo istotne jest napisanie dobrego wniosku. Pozwolenia wydane przed dniem 23 stycznia 2013 r., które uwzględniały wszystkie odpady, tj. zarówno instalacyjne jak i pozainstalacyjne wytwarzane przez danego wytwórcę w danym miejscu, zgodnie art. 231 ust. 3 zachowują swoją ważność, na czas, na jaki zostały wydane.
  • Decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy o odpadach z 2001 r., (tj. pozwolenia na wytwarzanie odpadów, decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów ), straciły ważność z dniem 23 stycznia 2016 r.
  • Zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym. Do wydawania zezwoleń na transport odpadów, do czasu utworzenia rejestru, stosuje się przepisy starej ustawy o odpadach (art. 233 ust. 1). Utworzenie rejestru jest ściśle powiązane z powstaniem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), co ma nastąpić najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018 r. (art. 234 ust. 1 i art. 238 ust. 1). Informacja o dacie utworzenia rejestru zostanie ogłoszona przez Ministra Środowiska w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (art. 238 ust. 2). Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do niniejszego rejestru są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru (art. 234 ust. 2).

 • Wpis do rejestru dotyczy m.in.
  • producentów, importerów, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań, a także eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
  • wprowadzających na terytorium kraju: produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe,
  • prowadzących odzysk lub recykling odpadów opakowaniowych i poużytkowych,
  • organizacji odzysku,
  • wprowadzających pojazdy,
  • prowadzących punkty zbierania pojazdów,
  • prowadzących stacje demontażu,
  • prowadzących strzępiarki,
  • wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • prowadzących zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • wprowadzających baterie lub akumulatory,
  • prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
  • posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o odpadach,
  • transportujących odpady,
  • sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami,

 • Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu:
  • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
  • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  • posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  • podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  • podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
  • podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) – jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na podstawie art. 50 ust. 2.
X
Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookies .