AUDYTY ŚRODOWISKOWE


Prowadząc firmę lub własną jednoosobową działalność należy poznać wiele przepisów prawnych, a przynajmniej mieć o nich podstawową wiedzę. Ta wiedza to nie tylko finanse, prawo administracyjne czy gospodarcze, ale również prawo ochrony środowiska.

Praktycznie każda, nawet najmniejsza forma działalności gospodarczej, jest podmiotem korzystającym ze środowiska. Niestety większość z nich nie ma pojęcia o obowiązkach jakie na nich ciążą z tego tytułu. O ile od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w społeczeństwie wzrasta świadomość ekologiczna, o tyle nadal wielu przedsiębiorców jest przekonanych, że ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nie dotyczą ich przepisy prawa ochrony środowiska.

wrocław ochrona środowiska derim

wrocław audyt srodowiskowy derim

wrocław audyt wskazówki

audyty środowiskowe wrocław

wrocław środowisko audyt

Przeprowadzenie audytu środowiskowego pozwoli każdej firmie na zdobycie zasadniczej odpowiedzi co do jej zakresu korzystania ze środowiska, a co za tym idzie do określenia jej obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska.

Przykład:

Mała firma prowadząca działalność doradczą, wykorzystująca do celów służbowych co najmniej jeden samochód osobowy. Na tym podmiocie spoczywa obowiązek prawny składania sprawozdania o korzystaniu ze środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza oraz wyliczania opłaty środowiskowej za tą emisję.

Większość firm jest zwolniona ustawowo z wnoszenia opłat środowiskowych, z tytułu nie przekroczenia kwoty, od której taką opłatę należy wnosić na konto Urzędu Marszałkowskiego. Jednak żadna z nich nie jest zwolniona z obowiązku sporządzenia sprawozdania i wyliczenia tej opłaty oraz udokumentowania danych potrzebnych do jej wyliczenia poprzez poprawne prowadzenie ewidencji (np. w przypadku samochodu służbowego jest to ewidencja rodzaju i ilości paliwa zużytego przez ten pojazd w ciągu roku na terenie Polski). Ponadto od 2013 roku każdy podmiot korzystający ze środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza ma obowiązek założenia konta w Krajowej bazie KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) i sporządzania raportu w wersji elektronicznej.

Przytoczony powyżej przykład odnosi się do najprostszego korzystania ze środowiska. Jednak dla wielu przedsiębiorców lista obowiązków jest znacznie szersza. Rozwiązaniem jest zlecenie specjaliście przeprowadzenie audytu środowiskowego dotyczącego oceny zgodności z prawem ochrony środowiska działalności prowadzonej przez podmiot zlecający. Celem takiego audytu jest określenie wszystkich zobowiązań firmy, zarówno istniejących, jak i potencjalnie mogących wystąpić, związanych z jej bieżącym funkcjonowaniem w środowisku. Wyniki audytu są przedstawiane w formie szczegółowego raportu, zawierającego wykaz aktualnych aktów prawnych mających odniesienie do działalności zakładu (obecnej i przyszłej), obowiązki wynikające z przepisów, dotyczące korzystania ze środowiska oraz wymagania formalno-prawne narzucone przepisami prawa ochrony środowiska.

Audyt środowiskowy jest szczególnie zalecany w momencie planowania nowych inwestycji.


OBSZARY AUDYTU ŚRODOWISKOWEGO:

 1. Przegląd wymagań prawnych z obszaru ochrony środowiska:
  • zgłoszenia, pozwolenia i decyzje środowiskowe,
  • niezbędne umowy i dokumentacja,
  • wpisy do rejestrów i baz danych.
 2. Korzystanie ze środowiska:
  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • pobór wód,
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  • składowanie odpadów.
 3. Gospodarka odpadami:
  • odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne,
  • odpady medyczne,
  • sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi, poddawanymi zbieraniu, transportowi, odzyskowi lub unieszkodliwieniu (karty przekazania odpadów oraz karty ewidencji odpadów).
 4. Opłata produktowa.
 5. Sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 6. Baterie i akumulatory.
 7. Gospodarka opakowaniami.
 8. Emisja do powietrza:
  • źródła emisji,
  • LZO,
  • Krajowa baza KOBIZE,
  • fluorowane gazy cieplarniane,
  • wspólnotowy handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS).
 9. Prawo wodne.
 10. Gospodarka odpadami komunalnymi po 1 lipca 2013 roku.
 11. Rozporządzenie REACH.
 12. Promieniowanie jonizujące.
 13. Hałas.
 • Audyt środowiskowy jest podstawą do podjęcia działań mających na celu m.in.:
  • ograniczenie ryzyka wystąpienia konsekwencji za brak przestrzegania przez zakład wymogów prawa ochrony środowiska (kary administracyjne, mandaty, wstrzymanie działalności instalacji, odsetki za nie wnoszenie opłat środowiskowych),
  • wdrożenie odpowiednich procedur zapewniających odpowiednie funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie,
  • kreowanie wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku,
  • kompleksowe zarządzanie aspektami ochrony środowiska w zakładzie przez doświadczone osoby z branży ochrony środowiska,
  • obniżenie kosztów działalności zakładu,
  • obniżenie do minimum występowania zagrożeń środowiskowych i związanych z nimi negatywnego oddziaływania na środowisko i człowieka.

 • W ramach dodatkowych usług polecamy m.in.:
  • Audyt wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001.
  • Audyt wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001.
  • Audyt sprawozdań środowiskowych i wyliczonych opłat za korzystanie ze środowiska.
X
Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookies .